Příloha č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009

Metoda společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách konopí


Rozsah a oblast použití

Tato metoda slouží k určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu (dále jen „THC“) v odrůdách konopí (Cannabis sativa L.). 

Podle potřeby je uplatňována podle postupu A nebo B, které jsou zde popsány.

Metoda je založena na kvantitativním určení delta-9-THC pomocí plynové chromatografie (GC) po extrakci vhodným rozpouštědlem.1.1.

Postup A


Postup B
Odběr vzorků

2.1. Vzorky

Postup A: z porostu dané odrůdy konopí se odebere z každé vybrané rostliny část dlouhá 30 cm, která obsahuje nejméně jedno samičí květenství. Odběr vzorků se provádí v období, které začíná 20. den po rozkvětu a končí 10. den po odkvětu, během dne a při dodržení systematického postupu, který zajišťuje reprezentativnost vzorků pro dané pole, avšak s výjimkou okrajů porostu.
Členské státy mohou povolit odběr vzorků v období od rozkvětu do 20. dne po rozkvětu za předpokladu, že u každé pěstované odrůdy se odeberou další reprezentativní vzorky v souladu s prvním pododstavcem v období od 20. dne po rozkvětu do 10. dne po odkvětu.


Postup B: z porostu dané odrůdy konopí se odebere horní třetina každé vybrané rostliny. Odběr vzorků se provádí v průběhu 10 dnů po odkvětu, během dne a při dodržení systematického postupu, který zajišťuje reprezentativnost vzorků pro dané pole, avšak s výjimkou okrajů porostu. V případě dvoudomých odrůd se odebírají pouze samičí rostliny.2.2. Velikost vzorku
Postup A: vzorek je tvořen částmi 50 rostlin na jedno pole.

Postup B: vzorek je tvořen částmi 200 rostlin na jedno pole.

Každý vzorek se umístí do plátěného nebo papírového pytle tak, aby se nerozdrtil, a zašle se do laboratoře k analýze.

Členské státy mohou stanovit, že se odebírá druhý vzorek pro případnou kontrolní analýzu, který uschová buď producent, nebo subjekt odpovědný za analýzu.

2.3. Sušení a skladování vzorků
Sušení vzorků musí začít co nejdříve, v každém případě do 48 hodin a používá se jakákoli metoda s teplotou nižší než 70 °C.
Vzorky se usuší tak, aby měly stálou hmotnost a obsah vody mezi 8 % a 13 %. 
SC9 002.21.2
Úřední věstník Evropské unie 2. 12. 2009 

Po vysušení se vzorky bez rozdrcení uskladní v temnu při teplotě do 25 °

C.3.

Stanovení obsahu THC

3.1. Příprava zkušebního vzorku
Z vysušených vzorků se odstraní stonky a semena větší než 2 mm.
Vysušené vzorky se rozdrtí na středně jemný prášek 
(skrze síto s oky o velikosti 1 mm).

Prášek lze skladovat 10 týdnů v temnu a suchu při teplotě do 25 °C.

3.2.  

Činidla a extrakční roztok

Činidla
delta-9-tetrahydrokannabinol, čistý pro chromatografické účely, —
skvalen, čistý pro chromatografické účely, jako vnitřní standardní vzorek.

Extrakční roztok
35 mg skvalenu na 100 ml hexanu.3.3. 

Extrakce delta-9-THC
Odváží se 100 mg zkušebního vzorku rozmělněného na prášek, umístí se do odstředivkové zkumavky a přidá se 5 ml extrakčního roztoku obsahujícího vnitřní standardní vzorek.

Vzorek se umístí do ultrazvukové lázně a ponechá se zde 20 minut. 

Pět minut se odstřeďuje při 3 000 otáčkách za minutu a pak se odebere roztok THC plovoucí na povrchu. 

Tento roztok se vstříkne do chromatografu a provede se kvantitativní analýza.

3.4.

Plynová chromatografie
                 
                Přístroje
plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem a děleným/neděleným vstřikovačem, —
kolona umožňující dobré oddělení kanabinoidů, například skleněná kapilární kolona dlouhá 25 m, o průměru 0,22 mm,
potažená 5 % nepolární fenylmethylsiloxanovou fází.
Rozsahy kalibrace
Přinejmenším tři body pro postup A a pět bodů pro postup B, včetně bodů 0,04 a 0,50 mg/ml-delta-9-THC v extrakčním roztoku.
Pokusné podmínky
Jako příklad pro kolonu uvedenou v bodu a) se uvádějí tyto podmínky:
teplota v peci 260 °C, —
teplota vstřikovače 300 °C, —
teplota detektoru 300 °C.
Vstříknutý objem: 1 μl 

SC6 01/613L 2.12.2009 CS 
Úřední věstník Evropské unie L 316/107